Règim Intern
Pròleg:
1. Els entrenaments tenen un horari de començament, procurarem ser puntuals per a no entorpir el treball dels nostres companys.
2. Als entrenaments s’ha d’assistir, llevat que es tinga un motiu molt justificat. L’assistència ens suposarà adquirir uns coneixements de futbol i unes habilitats motrius que ens permeten jugar els partits dels dissabtes amb certa regularitat.
3. Als entrenaments i partits es va a aprendre, jugar i divertir-se, per tant, intentarem no barallar-nos, ni amb els companys, ni amb els jugadors de l’equip contrari.
4. L’àrbitre és un component més del joc, per tant igual que nosaltres quan juguem, l’àrbitre també pot equivocar-se, per tant cal evitar fer cap tipus de comentari.
5. Tot el material i les instal·lacions que tenim: balons, camisetes, porteries, etc.... són per a jugar i divertir-nos, si ho tractem malament, ho espatllem, ho perdem, ... arribarà un moment que no podrem jugar.
6. Si volem que els equips que venen a PEGO ens respecten el material i les instal·lacions, haurem de respectar nosaltres també les d’ells.
7. Si teniu algun dubte sobre la compra del material esportiu, consulteu-ho amb el vostre entrenador. S’aconsella tacs de goma per a entrenaments i partits (botes de tacs no recanviables).
8. Si plou, SI s’acudirà als entrenaments.
9.Si plou, SI s’acudirà als partits.
10.És recomanable dutxar-se després de tots els entrenaments i partits. Unes xancletes seran útils per a dutxar-nos i evitar infeccions.

NORMATIVA INTERNA DE L’ESCOLA DE FUTBOL

Objectiu:
Mantenir, cuidar i afavorir la formació integral del jugador. Per a què una normativa facilite la consecució d’aquest objectiu, ha de concretar els aspectes següents:
· · Generals
· · Instal·lacions
· · Activitat esportiva
· · Àmbit Social

ASPECTES GENERALS

1. S’ha de respectar amb la màxima puntualitat l’horari establit en totes les activitats convocades per l’escola.
2. En totes aquelles activitats que es realitzen dins de la població de PEGO, no es podrà arribar més tard de l’horari establit.
3. En totes aquelles activitats que es realitzen fora de la població no es podrà arribar més tard de 5 minuts de l’horari establit.
4. En tot moment es mantindrà un comportament correcte; en cap cas han de manifestar-se actituds que impliquen falta de civisme, gamberrisme, etc....
5. No es podrà eixir de les instal·lacions, sense permís del responsable pertinent.
6. No es podrà fer un mal ús de les instal·lacions: caminar per damunt de les cadires, apujar-se a les porteries, etc...
7. Es necessari anar sempre amb la vestimenta correcta: neta i en bon estat.
8. En totes les categories es recomana dutxar-se desprès dels entrenaments,
9. En els partits serà obligat dutxar-se, sempre que les instal·lacions reunisquen les condicions mínimes d’higiene o excepte causa major.

COMPETICIÓ

1. Per als partits de competició l’equip ha de trobar-se en les instal·lacions 1 hora abans de l’inici.
2. Els jugadors hauran d’assistir als partits de competició amb l’equipament designat.
3. En cap cas es retardarà l’hora prevista d’eixida en els partits amb desplaçaments, per esperar un jugador que es retarda.
4. Una vegada s’arriba a la citació, l’entrenador serà responsable de l’alumne. La seua responsabilitat acabarà quan acabe l’activitat.
5. Una vegada s’entra dins del recinte del camp, tots els jugadors romandran junts i asseguts on indique l’entrenador.
6. L’entrenador indicarà el moment d’entrar al vestidor. El vestidor només s’utilitzarà per a canviar-se.
7. L’entrenador serà l’únic responsable dels alumnes fins que acabe l’activitat.

JUGADORS

1. No es permetrà parlar, protestar ni realitzar qualsevol gest o manifestació despectiva cap l’àrbitre, públic o adversaris.
2. En tot moment el jugador manifestarà una actitud de col·laboració, suport i ajuda cap als companys, tant en l’interior del terreny de joc, com des de la banqueta.
3. En relació als contraris, no s’ha de respondre a accions violentes o conductes antiesportives.
4. Amb relació als responsables de l’equip els jugadors mantindran una actitud de respecte i disciplina cap a les activitats i consignes proposades per l’entrenador i delegat.

ENTRENADOR I DELEGAT

1. Han de mantindre l’ordre i la disciplina de l’equip.
2. Les correccions i manifestacions cap als jugadors i àrbitre seran sempre realitzades amb el màxim respecte i mantenint les formes pròpies del “fair-play”.
3. Siga el que siga el resultat al finalitzar l’encontre, jugadors, delegat i entrenador han de manifestar una actitud positiva, obviant les correccions i anàlisi per a les sessions d’entrenament corresponents.
4. L’entrenador deu d’acudir un quart d’hora abans com a mínim als entrenaments.
5. L’entrenador és el responsable dels alumnes en totes les activitats que es realitzen.
6. La comissió tècnica podrà en qualsevol moment determinar el canvi d’un jugador, d’un equip a un altre, sempre que siga en benefici del jugador i dels objectius esportius de l’escola de futbol.
7. Té obligació d’assistir als entrenaments, reunions i partits.
8. És l’encarregat de fer acomplir el reglament dins del seu equip.

ÀMBIT SOCIAL

1. És important que els pares manifesten una actitud positiva durant l’activitat esportiva, limitant-se a recolzar i animar a l’equip. Les manifestacions de protestes, insults o desànim provoca situacions que van en detriment dels objectius formatius, educatius i esportius que ha de perseguir una escola de futbol.
2. Tant la direcció com els pares dels jugadors hauran d’acceptar les decisions preses per l’equip tècnic que afecten a l’àmbit esportiu, utilitzant les vies previstes per a exposar la seua opinió al respecte.

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA

1. Aquestes normes són d’obligat compliment per a totes les persones vinculades a l’activitat de l’entitat i en totes les activitats organitzades per l’Escola de Futbol.
2. Aquesta normativa podrà ser modificada prèvia conformitat de la directiva i l’equip tècnic. Les modificacions s’hauran de comunicar per escrit a tots els seus membres.

FALTES

Es consideren faltes lleus:
- Arribar tard a les citacions i activitats organitzades per l’escola.
- No mantenir una actitud correcta en les instal·lacions i activitats de l’escola.
- No mantenir les normes higièniques i sanitàries.
- Fer un mal ús de les instal·lacions i el material.

Es consideren faltes greus:
- Eixir del recinte esportiu sense permís de l’entrenador o persona responsable.
- No mantenir una actitud correcta amb els companys, jugadors, públic,àrbitre, entrenador.....
- Espatllar el material de l’Escola o el de les instal·lacions esportives.
- La reiteració de faltes lleus.

Es consideren faltes molt greus:
- Espatllar el material de l’Escola o el de les instal·lacions esportives, de forma intencionada.
- Tindre actituds (gestos, vocabulari...) que supose menyspreu per a l’àrbitre, jugadors, públic, entrenador...
- Tindre actituds violentes amb l’àrbitre, jugadors, públic, entrenador....
- La reiteració de faltes greus.

SANCIONS

1. Les faltes lleus les podrà sancionar l’entrenador directament, previ informe a la direcció, es comunicarà verbalment a l’alumne.
2. Les sancions seran:
- Exclusió d’una a dues sessions d’entrenament.
- Exclusió d’una convocatòria de partit.
3. L’acumulació de més de dues faltes lleus, serà una greu.
4. Les faltes greus les podrà sancionar la direcció previ informe a la comissió disciplinaria. Aquestes sancions es comunicaran per escrit als pares de l’alumne afectat.
5. Les sancions seran:
- Exclusió d’una a quatre sessions d’entrenament.
- Exclusió d’una a quatre convocatòries de partit.
6. Les faltes molt greus les sancionarà la Comissió Disciplinària previ informe a la Directiva.
7. Les sancions seran:
- Exclusió temporal de les activitats de l’Escola.
- Exclusió definitiva de l’escola.